Состав 2020 г.

2

Состав команды «Нарва Транс 2011»

#5 KULIKOV

#7 PAVLOVSKI

   

#12 NESTEROV

   
   

#15 BOLDENKOV

   
 

#17 KOROLJAK

     
 

#20 RJABCHUK

   

#22 OLEINIK

 
 

#23 BOITSOV

 

#24 KUPRIJANOV

 

#25 MONES

 
 

#26 CHERNILOVSKI

   

#29 MOSKALCHUK

 
             
 

#30 LOCMELIS

   

#34 MALAHHOV

 
             
     

#44 ORLOV

 
   

#48 SHABANOV

   
 

#77 PETRA